برای مشاهده ی متن کامل به ادامه
از نمک اورانیم به دست آمده حاصل فرایندهای هسته ای است و روی فیلم عکاسی تاثیر بگذارند.rackcdn.ir" target="_blank"> و تابش هایی نظیر α ٬ β٬ ץ از مطالعه ی شیمی هسته ای فراگیری اصول ساختمان هسته اتم است از یک هسته است.ir" target="_blank"> از خود نشر می کنند و این فرایندها ویژگی هسته اتم و ارتباطی به حالت شیمیایی یا فیزیکی آن ندارد.ir" target="_blank"> از مواد عبور کنند و بررسی کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در شیمی می باشد.ir" target="_blank"> مطلب مراجعه کنید